دانلود آهنگ محسن چاوشی بنام بند باز
دانلود آهنگ محسن چاوشی بنام بند باز

دانلود آهنگ محسن چاوشی بنام بند باز

namad آهنگ محسن چاوشی

 1469 پخش

متن آهنگ محسن چاوشی او 

تاج گذاری کند آمده کاری کند بت شکند شاه ما بنده نوازی کند

taj gzari knd amdh kari knd bt shknd shah ma bndh noazi knd

ما بنوایم نیست ناز بت بت شکن بت بنوازد هر آن چنگ به سازی کند

ma bnoaim nist naz bt bt shkn bt bnoazd hr an chng bh sazi knd

آمده با قصد خود هرچه بت قادر است با تبرش یک نفس دست درازی کند

amdh ba ghsd khod hrchh bt ghadr ast ba tbrsh ik nfs dst drazi knd

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

تیغ کشاند به هرکس که به ناحق گرفت عدل کشاند به هر قصد به قاضی کند

tigh kshand bh hrks ke bh nahgh grft adl kshand bh hr ghsd bh ghazi knd

سر بزند آن که را خون خلایق مکید آب رخ مردمان ریخت بازی کند

sr bznd an ke ra khon khlaigh mkid ab rkh mrdman rikht bazi knd

باز بگیرد خود آن آه دل مردمان خود دل ایتام را آمده راضی کند

baz bgird khod an ah dl mrdman khod dl aitam ra amdh razi knd

در نگشاید به آن ذات که پهلوی خلق میشکند دم به دم بعد نمازی کند

dr ngshaid bh an zat ke phloi khlgh mishknd dm bh dm bad nmazi knd

تیغ به فرقش زنید شیر به زهرش کنید شیر خدا باز خود بنده نوازی کند

tigh bh frghsh znid shir bh zhrsh knid shir khda baz khod bndh noazi knd

لافتی ای پدر لافتی جز شما فزت به ربک علی فرق تو را میخرم

lafti ai pdr lafti jz shma fzt bh rbk ali frgh to ra mikhrm

همچو برادر شهید دست و سرم آن او زهر بنوشم شها بنده شهیدت شوم

hmcho bradr shhid dst o srm an ao zhr bnoshm shha bndh shhidt shom

بنده سرافکنده ام در گذر از نطفه ات قول دهم چون شما شیر خدایی روم

bndh srafkndh am dr gzr az ntfh at ghol dhm chon shma shir khdaii rom

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

شبه علی میرود عزل به ما میرسد دست خدا بر سرم او برسد در برم

shbh ali mirod azl bh ma mirsd dst khda br srm ao brsd dr brm

شبه پیمبر کلان جامه ی تن همچو آن جامه دران خواهمش از سر او نگذرم

shbh pimbr klan jamh i tn hmcho an jamh dran khoahmsh az sr ao ngzrm

با ید الله با تیر علی ذوالفقار سینه ی گردن کشان اذن دهد میدرم

ba id allh ba tir ali zoalfghar sinh i grdn kshan azn dhd midrm

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

تکست آهنگ محسن چاوشی او 

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

شبه علی میرود عزل به ما میرسد دست خدا بر سرم او برسد در برم

shbh ali mirod azl bh ma mirsd dst khda br srm ao brsd dr brm

شبه پیمبر کلان جامه ی تن همچو آن جامه دران خواهمش از سر او نگذرم

shbh pimbr klan jamh i tn hmcho an jamh dran khoahmsh az sr ao ngzrm

با ید الله با تیر علی ذوالفقار سینه ی گردن کشان اذن دهد میدرم

ba id allh ba tir ali zoalfghar sinh i grdn kshan azn dhd midrm

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

خوی علی خوی او روی علی روی او دست به زانو زند فتح اراضی کند

khoi ali khoi ao roi ali roi ao dst bh zano znd fth arazi knd

کسی نظری به پست شما نداده است .