نوحه سید طالع باکویی به نام گلیرم کربلا
نوحه سید طالع باکویی به نام گلیرم کربلا

نوحه سید طالع باکویی به نام گلیرم کربلا

namad آهنگ سید طالع باکویی

 51 پخش

اولماقا آماج بلا گلورم کربلا خاکون ایدم لعل و طلا گلورم کربلا

کربلا کربلا کربلا کربلا کعبه نی حیرتده قویوب حسناتون سنون

وادی سینادی مگر عرفاتون سنون زمزمی شرمنده ایدر بو فراتون سنون

سنده ایدم سعی و صفا گلورم کربلا هاردا منانون بو قدر شرف و شأنی وار

کسی نظری به پست شما نداده است .