نوحه سید طالع باکویی به نام گلیرم کربلا
نوحه سید طالع باکویی به نام گلیرم کربلا

نوحه سید طالع باکویی به نام گلیرم کربلا

namad آهنگ

 9 پخش

اولماقا آماج بلا گلورم کربلا خاکون ایدم لعل و طلا گلورم کربلا

کربلا کربلا کربلا کربلا کعبه نی حیرتده قویوب حسناتون سنون

وادی سینادی مگر عرفاتون سنون زمزمی شرمنده ایدر بو فراتون سنون

سنده ایدم سعی و صفا گلورم کربلا هاردا منانون بو قدر شرف و شأنی وار

کسی نظری به پست شما نداده است .