دانلود آهنگ شهرام ناظری به نام زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم
دانلود آهنگ شهرام ناظری به نام زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم

دانلود آهنگ شهرام ناظری به نام زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم

namad آهنگ

 5 پخش

زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم
گوش بنه عربده را دست منه بر دهنم
چونک من از دست شدم در ره من شیشه منه
ور بنهی پا بنهم هر چه بیابم شکنم
زانک دلم هر نفسی دنگ خیال تو بود
گر طربی در طربم گر حزنی در حزنم
تلخ کنی تلخ شوم لطف کنی لطف شوم
با تو خوش است ای صنم لب شکر خوش ذقنم
اصل تویی من چه کسم آینه‌ای در کف تو
هر چه نمایی بشوم آینه ممتحنم
تو به صفت سرو چمن من به صفت سایه تو
چونک شدم سایه گل پهلوی گل خیمه زنم

دانلود آهنگ شهرام ناظری زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم

کسی نظری به پست شما نداده است .